យង់ឃ្នង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទ្រើស​ឃ្នង, ហៅ​ហាន : កាច​យង់ឃ្នង, ព្រហើន​យង់ឃ្នង, សាហាវ​យង់ឃ្នង ។