យថាគ្រោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

hazard, danger បាតុភូតដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហាប្រឈម នាំទៅដល់ការបំផ្លាញ និង ឈានដល់ការវិនាសបុរាណវត្ថុសិល្បៈ ប្រាសាទបុរាណ និង ស្ថានីយបុរាណវត្ថុវិទ្យា។ ឧ. ទឹកទន្លេ មេគង្គ ហូរច្រោះបាក់ដីបណ្ដាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់រូបរាង។ ប្រាសាទ បាចុង ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវបានចាត់ទុុកជាយថាគ្រោះ។