យន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យន់ បា. ឬ សំ. ( ន. ) គ្រឿង​ប្រដាប់​ដែល​កម្រើក​បាន​ដោយ​កម្លាំង​ចក្រ​ប្រកប​គ្នា : យន្ត​ដេរ, យន្ត​ហោះ, ថ្នេរ​យន្ត, រថយន្ត, កម្លាំង​យន្ត ។ យន្ត​កម្ម (យន់តៈក័ម ឬ​យ័នតៈ--) ការ​យន្ត, ការ​ធ្វើ​យន្ត : រៀន​យន្ត​កម្ម ។ យន្ត​ការី (យន់តៈការ៉ី ឬ​យ័នតៈ--) អ្នក​ធ្វើ​យន្ត, អ្នក​ធ្វើ​ការ​យន្ត : ពួក​យន្ត​ការី; បើ​ស្ត្រី​ជា យន្ត​ការិនី ។ យន្ត​វិជ្ជា (យន់តៈវិច-ជា ឬ យ័នតៈ--) ចំណេះ​ធ្វើ​យន្ត (ហៅ​ថា យន្រ្ត​វិទ្យា ក៏​បាន) ។ យន្ត​សាល ឬ​យន្ត​សាលា (យន់តៈសាល, --សាល៉ា ឬ យ័នតៈ--) រោង​យន្ត, រោង​ដាក់​គ្រឿង​យន្ត, រោង​ធ្វើ​គ្រឿង​យន្ត ។ យន្រ្ត​សាស្រ្ត (យន់ត្រៈ- សាស ឬ យ័នត្រៈ--) ក្បួន​ប្រាប់​វិធី​ធ្វើ​យន្ត ។ យន្ត​សិក្សា (យន់តៈ- សិក-សា ឬ យ័នតៈ--) ការ​រៀន​ធ្វើ​យន្ត, ការ​រៀន​កែ​គ្រឿង​យន្ត (ហៅ​ថា យន្រ្ត​សិក្សា ក៏​បាន) ។ល។ យន្រ្ត