យន្តនីយកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (សេដ្ឋកិច្ច) យន្តូបនីយកម្ម mechanization, mécanisation ដំណើរការរៀបចំឱ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តក្នុងដំណើរការផលិតកម្ម និង សេវាកម្មជំនួសការប្រើកម្លាំងមនុស្សឬសត្វ។