យមុនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ទន្លេ​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា មាន​ចេញ​ឈ្មោះ​ច្រើន​អន្លើ​ក្នុង​គម្ពីរ​ពុទ្ធ​សាសនា ។