យស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឫស្សីសាញ់
  2. ភូមិនៃឃុំកណ្ដៀង