យាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ល. ស. ( កិ. ) (យ៉ាង អ. ថ. យ៉ាង “ឈាន​ដើរ, ដើរ”) ដើរ, ដើរ​ទៅ​មក, ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ចំពោះ​តែ​ជា​រាជ​សព្ទ : ស្តេច​យាង​ទៅ, ស្តេច-យាង​មក; រាជ​សព្ទ​សាមញ្ញ, រាជ​សព្ទ​ខ្ពង់ខ្ពស់​ថា “ស្តេច” : ព្រះ​ករុណា​ទ្រង់​ស្តេច​ទៅ​ខែត្រ​ក្រៅ; ទ្រង់​ស្តេច​មក​ពី...។ យាង​ព្រះ​បាទា យាង​ដោយ​ព្រះ​បាទា​ឥត​យាន​ជំនិះ ។ យាង​យាត្រា ស្តេច​យាង​ទៅ (ព. កា.) ។ យាង​យាស ដើរ​ដោយ​មាន​លំនាំ, ដើរ​ដោយ​លំនាំ​ល្វាសល្វន់ (ច្រើន​ប្រើ​ជា រ. ស.) ។
  2. ( ន. ) (យាង អ. ថ. យ៉ាង “ជ័រ”) ឈើ​ទាល (ពាក្យ​អ្នក​បាត់ដំបង, សៀមរាប : ដើម​យាង គឺ ដើម​ឈើ​ទាល) ។
  3. ភូមិនៃឃុំផ្គាំ
  4. ឃុំនៃស្រុកជាំក្សាន្ត
  5. ភូមិនៃឃុំយាង
  6. ឃុំនៃស្រុកពួក
  7. ភូមិនៃឃុំចារឈូក
  8. ភូមិនៃឃុំឫស្សីលក
  9. ភូមិនៃឃុំយាង