យាមៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) (យាម) ឈ្មោះ​កាមាវចរ​សួគ៌​ជាន់​ទី ៣ : ឋាន​យាម : (ខ្មែរ​ច្រើន ហៅ​ថា ឋាន​យាមា) ។ យាម​ទេព ឬ យាម​ទេវតា (យាមៈទេប ឬ​ទេវៈដា) ទេវតា​នៅ​ឋាន​យាមៈ ។