យាវជីវំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យាវៈជីវ័ង បា. ( កិ. វិ. ) ដរាប​ដល់​អស់​ជីវិត, ទាល់​អស់​ជីវិត, រហូត​មួយ​ជីវិត : បួស​យាវ​ជីវំ បួស​នៅ​រហូត​ដល់​អស់​ជីវិត (បួស​មួយ​អាយុ) ។