យីកយោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព.យេគយោគ) ។ យីក​យោគ