យុគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. យុក សំ. បា. ( ន. ) នឹម;
  2. គូ;
  3. អាយុ, អាយុ​ពិភព​លោក;
  4. កាល, គ្រា, សម័យ ។
  5. ដំណើរ កំណត់​កាល​របស់​ពិភព​លោក; តាម​លទ្ធិ​បុរាណ​ថា​យុគ​មាន ៤ គឺ ទី ១ ក្រឹត​យុគ (សំ. ក្ឫត--) “យុគ​មាស, អាយុ​មាស” (ហៅ​សត្យ​យុគ “យុគ​ប្រកប​ដោយ​ពាក្យ​សត្យ” ក៏​បាន) មាន​កំណត់​ត្រឹម ១.៧២៨.០០០ ឆ្នាំ​មនុស្ស ត្រូវ​ជា ៤.៨០០ ឆ្នាំ​ទិព្យ (ពួក​មនុស្ស​ក្នុង យុគ​នេះ​មាន​អាយុ​វែង​ៗ មាន​សេចក្ដី​សុខ​ច្រើន); ទី ២ ត្រេត​យុគ ឬ ត្រេតា​យុគ “យុគ​ប្រាក់, អាយុ​ប្រាក់” មាន​កំណត់​ត្រឹម ១.២៩៦.០០០ ឆ្នាំ​មនុស្ស ត្រូវ​ជា ៣.៦០០ ឆ្នាំ​ទិព្យ (ពួក​មនុស្ស​ក្នុង យុគ​នេះ​មាន​អាយុ​វែង​យ៉ាង​មធ្យម ទាំង​សេចក្ដី​សុខ​ក៏​យ៉ាង​មធ្យម ដែរ); ទី ៣ ទ្វា​បរ​យុគ "យុគ​មាន​ចំនួន​លេខ​ពីរ​ៗ គឺ​លេខ​គត់​គូ" មាន​កំណត់​ត្រឹម ៨៦៤. ០០០ ឆ្នាំ​មនុស្ស ត្រូវ​ជា ២.៤០០ ឆ្នាំ​ទិព្យ (ក្នុង​យុគ​នេះ​អាយុ​មនុស្ស​និង​សេចក្ដី​សុខ​យ៉ាង​អន់); ទី ៤ កលិ​យុគ“ យុគ​ប្រកប​ដោយ​ទោស, ប្រកប​ដោយ​ជម្លោះ” មាន​កំណត់​ត្រឹម ៤៣២.០០០ ឆ្នាំ​មនុស្ស ត្រូវ​ជា ១.២០០ ឆ្នាំ​ទិព្យ (យុគ​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ នេះ​ឯង, ពួក​មនុស្ស​មាន​អាយុ​និង​សេចក្ដី​សុខ​តិច​ណាស់); បូក​រួម កំណត់​ឆ្នាំ​របស់​យុគ​ទាំង ៤ ជា​បួន​លាន​បី​សែន​ពីរ​ហ្មឺន (៤.៣២០.០០០) ឆ្នាំ​មនុស្ស ត្រូវ​ជា ១២.០០០ ឆ្នាំ​ទិព្យ​ហៅ​ថា មហា​យុគ​មួយ ។ យើង​សព្វ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​កលិ​យុគ យើង​សព្វ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​យុគ​ទី ៤ ។ age, age ចន្លោះពេលនៃភូគព្ភសាស្ត្រ (interval of geological time) ឧ. យុគលោហៈ មានអាយុកាលចាប់ពី ២០០០ ឆ្នាំមុនគ.ស. រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។