យុគថ្មបំបែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ភូគព្ភសាស្ត្រ) paleolithic or old stone age, paléolithique យុគបុរាណសិលា, យុគថ្មចាស់ ដំណាក់កាលដំបូងនៃយុគថ្ម ដែលនៅពេលនោះមនុស្សយកបំណែកថ្មមកធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ ឧ. យុគថ្មបំបែកចាប់ផ្ដើមដោយកំណើតមនុស្សដំបូងដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា ១,៨លានឆ្នាំមុន រហូតដល់ប្រហែល ១០០០០ ឆ្នាំមុនគ.ស.។