យុគន្តកល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យុគ័នតៈ-- បា. សំ. ( ន. ) (< យុគ + អន្ត + កាល ឬ--សមយ; យុគាន្ត--) កាល​ឬ​សម័យ​ជា​ទី​បំផុត​នៃ​យុគ; កាល​ឬ​សម័យ ជា​ទី​បំផុត​នៃ​អាយុ ។ –សម័យ