យុទ្ធុបករណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យុត-ធុប៉ៈក មើល​ពាក្យ យុទ្ធោបករណ៍ ។