យើ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​លាន់​មាត់ ដោយ​ក្រោធ, ដោយ​ចំអក​ឲ្យ, ដោយ​ផ្ទាន់, ដោយ​ភ្ញាក់, តឹង​ចិត្ត, ឆ្ងល់ : យើ ! ដល់​ម្ល៉ឹង​ម៉ឹង​ឬ ? យើ ! ល្អ​ណាស់​តើ​ហ្ន៎ !; យើះ ! មិន​សម​បើ​ដល់​ម្ល៉ឹង​សោះ !; លាន់​មាត់​ថា យើ​អើ !, យើ​អើ​ហ្ន៎ ! ក៏​មាន ។ យើះ!