យើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( បុ. ស. ) ខ្ញុំ​ទាំងឡាយ, ពួក​ខ្ញុំ : យើង​ត្រូវ​ទៅ ។ សម្រាប់​និយាយ​ក្រាប​ទូល​ក្សត្រិយ៍ ព. បុ. ថា យើង​ខ្ញុំ​ព្រះ​អង្គ; ព. ស. ស. ថា ទូល​ព្រះ​បង្គំ​ជា​ខ្ញុំ​ទាំងឡាយ ... ។ សម្រាប់​និយាយ​នឹង​សេនាបតី​ថា យើង​ខ្ញុំ ព្រះ​បាទ​ម្ចាស់ ។ សម្រាប់​និយាយ​នឹង​មន្រ្តី​ស័កិ្ត​ធំ​ចុះ​ពី​សេនាបតី​មក​ថា យើង​ខ្ញុំ​ព្រះ​បាទ ។ សម្រាប់​និយាយ​នឹង​ព្រះ​ភិក្ខុ​សង្ឃ​ថា យើង​ខ្ញុំ​ព្រះ​ករុណា ។ សម្រាប់​និយាយ​នឹង​មន្រ្តី​ស័ក្តិ​តូច​ឬ​និង​រាស្រ្ត​ដោយ​សេចក្ដី​គោរព​ថា យើង​ខ្ញុំ ។ បើ​ស្រ្តី ប្រើ​តាម​លំដាប់​ជាន់​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ទាប​មាន​ត្រឹម​តែ យើង​ខ្ញុំ​ម្ចាស់, យើង​ខ្ញុំ, យើង ប៉ុណ្ណេះ ។