យោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំខ្លុងពពក
  2. ភូមិនៃឃុំមេសរប្រចាន់