យោធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ( ពហុ. របស់ យោធៈ ) ទាហាន​ទាំងឡាយ, ពួក​ទាហាន (ខ្មែរ​ប្រើ ពាក្យ​នេះ​សំដៅ​សេចក្ដី​ជា​ឯកវចនៈ​ក៏​មាន) ។ យោធាធិការ (សំ. បា. < យោធ “ទាហាន” + អធិការ “ភាវៈ​ជា​ធំ, អំណាច, ការ​គ្រប់គ្រង”) ការ​គ្រប់គ្រង​ពួក​ទាហាន, ក្រសួង​ចម្បាំង ។ យោធាធិការី (--រ៉ី) អ្នក​គ្រប់គ្រង​ពួក​ទាហាន, អ្នក​ត្រួត​ទាហាន, នាយ​ទាហាន ។ យោធាធិបតី (--ប៉ៈដី) អធិបតី​របស់​ពួក​ទាហាន, មេ​ទ័ព ។ល។