យោនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (យោនិ “កំណើត”; អវយវៈ​កំបាំង​របស់​ស្រ្តី; ប្រី​ជា; ហេតុ ;...) អង្គ​ជាត​របស់​ស្រ្តី​ឬ​សត្វ​ញី; កំណើត​សត្វ ។