យោសា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) (យោឞ​ា, យោឞិត៑, យោឞិតា) ស្រ្តី (សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ តាម​សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ​របស់​កវី) ។ យោសិត, យោសិតា