យះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​រយះ, ធ្វើ​ឲ្យ​កន្ធែក, ឲ្យ​ញែក​ងាក​ចេញ​ពី​គ្នា : ដេក​យះ​ជើង​យះ​ដៃ ។