យ៉ាប្លង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពាំងល្វា