យ៉ូយ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ស្រែក​ដោយ​ឈឺ​ខ្លាំង ឬ​ដោយ​ភ័យ​ស្លន់ខ្លាំង : ស្រែក​យ៉ូយ ! ឬ ស្រែក​យ៉ូយ​ៗ !