ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ ទី ២៧ តាម​លំដាប់​ពួក​ព្យញ្ជនៈ​ទាំង ៣៣ តួ, ជា​ព្យញ្ជនៈ​ទី ២ ក្នុង​សេស​វគ្គ​ឬ​អវគ្គ, ជា​មុទ្ធជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ក្នុង​ក្បាល ។ តួរ នេះ មាន​សំឡេង​ជា​ពីរ គឺ រ និង រ៉; ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ រ ជា​ឃោសៈ, រ៉ ជា​អឃោសៈ ។

ស . ( ន. ) បង្គោល, ឃ្នង, របង​បោះ​រាំង​ក្នុង​ទឹក​ជា​គ្រឿង​ការពារ​សត្វ​ទឹក​ដែល​សាហាវ មិន​ឲ្យ​ចូល​មក​បាន : បោះ​រ​រាំង​បាំង​កន្លែង​ចុះ​ងូច​ទឹក​ទន្លេ ។