រកាដែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​រកា​មាន​បន្លា​សុទ្ធ​តែ​ដែក​ដុះ​នៅ​ឋាន​នរក សម្រាប់​ពួក​ និរយ​បាល​កំហែង​ឲ្យ​សត្វ​នរក​ដែល​មាន​បាប​ប្រតោង​ឡើង ព្រោះ កាល​នៅ​ជា​មនុស្ស​ជា​អ្នក​លួច​ប្រពន្ធ​ឬ​លួច​ប្តី​គេ (ពោល​តាម​គម្ពីរ​ខាង​ពុទ្ធ​សាសនា) ។