រកាទង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទួលខ្ពស់