រកាធំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំជីរោទ៍ទី១
 2. អតីតឃុំនៃស្រុកច្បារមន
 3. សង្កាត់នៃក្រុងច្បារមន
 4. ភូមិនៃឃុំកាត់ភ្លុក
 5. អតីតភូមិនៃឃុំរកាធំ
 6. ភូមិនៃសង្កាត់រកាធំ
 7. ភូមិនៃឃុំបែកចាន
 8. ភូមិនៃឃុំជ្រោយបន្ទាយ
 9. ភូមិនៃឃុំកំពង់ត្របែក
 10. ភូមិនៃអតីតឃុំស្រងែ
 11. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រងែ