រក្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រ័ក សំ. បា. ( កិ. ) (រក្ខ) រក្សា ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​រួម​ចូល​នឹង​សព្ទ​ដទៃ​ឲ្យ​ជា​បទ​សមាស ជា​ឋានន្តរ​របស់​មន្ត្រី ឬ ជា​នាទី​ជា​តំណែង​ណា​មួយ ដូច​ជា : គទានុរក្ស អ្នក​រក្សា​ដំបង (ឋានន្តរ​សម្រាប់​អភិបាល​ខែត្រ​បាត់ដំបង, សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “អ្នក​រក្សា​ខែត្រ​បាត់ដំបង”); គ្រឹហានុរក្ស ការ​រក្សា​គ្រឹហា, អ្នក​រក្សា​ផ្ទះ, អ្នក​ចាំ​ផ្ទះ; ធនានុរក្ស ឬ ធនាភិរក្ស ការ​រក្សា​ទ្រព្យ, អ្នក​រក្សា​ទ្រព្យ; ធម្មានុរក្ស ការ​រក្សា​ធម៌, អ្នក​កាន់​តាម​ធម៌; វាចានុរក្ស ការ​រក្សា​សម្ដី, អ្នក​រក្សា​សម្ដី, អ្នក​ប្រយ័ត្ន​សម្ដី, ប្រយ័ត្ន​មាត់; វិនយានុរក្ស ការ​រក្សា​វិន័យ, ការ​កាន់​ច្បាប់, អ្នក​កាន់​ច្បាប់; សច្ចានុរក្ស ឬ សត្យានុរក្ស ការ​កាន់​ពាក្យ​ពិត, អ្នក​កាន់​ពាក្យ​សត្យ; សិក្ខានុរក្ស ការ​កាន់​សិក្ខា, អ្នក​កាន់​សិក្ខា (អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​តាម​សិក្ខាបទ); ហិរញ្ញានុរក្ស ឬ ហិរណ្យានុរក្ស ការ​រក្សា​ប្រាក់, ការ​ទុក​ដាក់​ប្រាក់​មាស, អ្នក​រក្សា​ប្រាក់, អ្នក​ទុក​ដាក់​ប្រាក់​មាស ។ល។