រក្សាទុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណនូបករណ៍វិទ្យា) save, enregistrer/sauvegarder ថតទុក ទុកដាក់ឯកសារឬព័ត៌មានត្រង់ទីតាំងដើម។