រក្សាទុកជា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណនូបករណ៍វិទ្យា) save as, enregistrer sous ថតទុកជា ទុកដាក់ឯកសារសាជាថ្មីដោយដូរឈ្មោះ ឬទីតាំងឬប្រភេទ។