រខិករខក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​រលុង​ឬ​រង្គោះ​រង៉ិក​រង៉ក់ : រលុង​រខិក​រខក់, រង្គោះ​រខិក​រខក់ (ម. ព. កខិក​កខក់ ផង) ។