រខិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រលាត់, ប៉ះ​ពាល់​ត្រូវ​ដល់​មាន​ស្នាម; រលស់​បន្តិច​បន្តួច : ប៉ះ​ត្រូវ​តែ​ឥត​មាន​រខិត​ទេ, គោ​ចូល​ស៊ី​ស្មៅ​ក្នុង​ចម្ការ តែ​ឥត​មាន​រខិត​ដំណាំ​ទេ ។