រខូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ខូស​ៗ​រឿយ​ៗ : អណ្តើក​វារ​រខូស (និយាយ​ថា កខូស ក៏​មាន, តាម​ទម្លាប់​ប្រើ) ។