រដិបរដុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដែល​រដុប​ក្រៃ​ពេក គឺ​ខ្ពស់​ៗ​ទាប់​ៗ : ដី​រដិប​រដុប ។