រន្ថាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មាន​អាការ​ញាប់​ខ្ជាន់​ៗ : និយាយ​ញាប់​រន្ថាន់; ដើរ​ញាប់​រន្ថាន់, ផ្គរ​លាន់​រន្ថាន់; សម្ដី​ញាប់​រន្ថាន់, ដំណើរ​ញាប់​រន្ថាន់ ។