រប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ រៀប ថា : រៀប​រប ប្រារព្ធ, រៀប​ផ្តើម, តាំង​ផ្តើម : កំពុង​រៀប​រប​ធ្វើ, រៀប​រប​នឹង​ទៅ ។