របុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) បន្ទះ​ឈើ​តូច មាន​ដង​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​រនាស់​ដៃ តែ​ឥត​ធ្មេញ សម្រាប់​រុញ​ធារ​ស្រូវ : ចាប់​របុញ​រុញ​ធារ​ស្រូវ (ហៅ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក, អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ឈើ​រុញ) ។
  2. ភូមិនៃឃុំមរកត