រមែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. នុ. ) តែង, តែង​តែ, រែង, រែង​តែ, ធ្លាប់​តែ, ច្រើន​តែ : អ្នក​សូម​រមែង​ចង់​បាន​ច្រើន, មនុស្ស​ឆោត​ល្ងង់​រមែង​តែ​ឆាប់​ជឿ​គេ (ម. ព. រែង ២, រែង​តែ និ. ជា កិ. នុ. ផង) ។ រមែង​តែ