រលឿ

ពីWiktionary

( គុ. ) ដែល​ស្រដៀង​គ្នា, ប្រដំ​ប្រសង​គ្នា, ស្ទើរ​តែ​នឹង​ដូច​ឬ​នឹង​ប៉ុន​គ្នា : រូប​រលឿ​គ្នា, ទំហំ​រលឿ​គ្នា, សម្បុរ​រលឿ​គ្នា ។