រស្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ម. ព. រង្សី) ។
  2. ភូមិនៃឃុំជ្រៃសីមា
  1. ភូមិនៃឃុំរស្មីសាមគ្គី
  2. ឃុំនៃស្រុករវៀង
  3. ភូមិនៃឃុំយាង