រាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដាក់​អ្វី​ៗ​ពីស​ពាស​មិន​មូល​គ្នា, ឥត​សណ្ដាប់​ធ្នាប់ : រាយ​អីវ៉ាន់​ពេញ​ផ្ទះ, ក្មេង​រាយ​សំរាម​កញ្ជាំ​មុខ​ផ្ទះ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ជា​របៀប​រៀង​គ្នា, ឲ្យ​ហូរ​ហែ : ដាក់​ចាន​រាយ​ជា​ជួរ; រាយ​ទំនុក​ច្រៀង ។ រាយ​ការណ៍​ថ្លែង​រៀប​រាប់​សេចក្ដី​តាម​ដំ​ណើរ​ឬ​តាម​កិច្ច​ការ ។ រាយ​មន្ត សូត្រ​សែក​មន្ត​តាម​លំដាប់ ។ រាយ​សន្ទូច លាត​រនង​សន្ទូច​តាម​ជើង​កញ្ជោ ។ល។

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​រលែក​ចេញ, ដែល​មិន​មែន​ជា​ចង្កោម, មិន​មែន​ជា​ដុំ : ប្រាក់​រាយ​ ប្រាក់​រាយ​រង​ដែល​រលែក​ចេញ​ដោយ​ឡែក (ព. ផ្ទ. ប្រាក់​ដុំ) ។ ពាក្យ​រាយ ពាក្យ​ដែល​មិន​មែន​ជា​កាព្យ​ឃ្លោង ។ លក់​រាយ រលែក​ទំនិញ​លក់​តាម​ត្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​ទិញ (ព. ផ្ទ. លក់​ដុំ) ។ល។