រុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សុខុម​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ស្លាប​ហើរ​បាន, ចូល​ចិត្ត​រោម​អសោចិ៍, រុយ​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ រុយ​ខៀវ រុយ​សម្បុរ​ខៀវ; រុយ​ដង្កូវ រុយ​ដែល​បែង​ជុះ​ចេញ​ដង្កូវ​ល្អិត​ៗ; រុយ​បាយ រុយ​មាត្រ​តូច​ជាង​រុយ​ដង្កូវ ចូល​ចិត្ត​រោម​បាយ​សម្ល​នំ​ចំណី; រុយ​ស្វា រុយ​តូច​ៗ​ពួក​មមាច ច្រើន​រោម​គោ​ក្របី ។ ព. ប្រ. រុយ ឬ មនុស្ស​រុយ មនុស្ស​អែប​អប​ប្លម​ស៊ី ឬ ជំហម​ស៊ី (ព. ម.) ។