រុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ត្បុល​ជម្រុល : រុល​ចូល, រុល​ទៅ​មុខ; ដេក​រុល​ឡើង​លើ ុំុំុំ