រៀន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សិក្សា, ខំ​សង្កេត​ឲ្យ​ចេះ, ទទួល​យក​ចំណេះ; ហាត់, ហ្វឹក : រៀន​អក្សរ, រៀន​ចំណេះ, រៀន​ធ្វើ​ការ ។ រៀន​សូត្រ ឬ សូត្រ​រៀន រៀន​ដោយ​ទន្ទេញ, ដោយ​ស្វាធ្យាយ ឲ្យ​ចង​ចាំ ។ល។ ខោមានលក់នៅមាត