រំអិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ម. ព. រម្អិល, រំអិល ឬ រំឥល) ។ រំឥល