រ៉ស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ ខ្លួន​មូល​វែង សម្បុរ​ក្រមៅ, ជា​ពួក​ត្រី​ឆ្ដោ : ត្រី​រ៉ស់, ងៀត​រ៉ស់ នៅតូចគេហៅថាផ្ទក់។ Channa striata striped snakehead