រ៉ាវតាវ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ខ្ពស់​ស្រាវ​រតាវ ឬ​ដែល​មាន​ដៃ​ជើង​វែង​ៗ ស្រាវ​រតាវ : រាង​ខ្ពស់​រ៉ាវតាវ, វល្លិ​ឡើង​ដើម​ឈើ​ធ្លាក់​សំយុង​រ៉ាវ​ប្រតាវ ។ រ៉ាវប្រតាវ