លក្ខណៈជាតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) national character, caractère national លក្ខណៈអក្សរសិល្ប៍ មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះ អ្នកនិពន្ធលើកយកតម្លៃពិសេសរបស់ជាតិមកបង្ហាញក្នុងដំណើររឿងដែលទាក់ទង នឹង សីលធម៌ ជំនឿ ទំនៀមទម្លាប់ សាសនា និង អ្វីៗ ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិ ដើម្បីបណ្ដុះគំនិតស្រឡាញ់អភិរក្ស ការពារ អភិវឌ្ឍ អរិយធម៌ របស់ជាតិ។