លាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ជម្រះ, សម្អាត ដោយ​វត្ថុ​រាវ​មាន​ទឹក​ជាដើម : លាង​ដៃ, លាង​ចាន, យក​ប្រេង​កាត​លាង​ដៃ​ឲ្យ​ជ្រះ​ម្រ័ក្សណ៍ ។ លាង​មុខ ជម្រះ​មុខ, លុប​មុខ ។ ព. ប្រ. លាង​ចិត្ត ជម្រះ​ចិត្ត, សម្អាត​ចិត្ត ឲ្យ​បរិសុទ្ធ ។ លាង​បាប ជម្រះ​ឲ្យ​អស់​បាប (តាម​លទ្ធិ​ព្រាហ្មណ៍​ជាដើម) ។ លាង​ពៀរ ជម្រះ​ពៀរ គឺ​លែង​ចង​ពៀរ​ត​ទៅ​ទៀត ។ល។