លាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. សំ. ) ចំនួន​ដប់​សែន (១.០០០.០០០) ។

( ន. ) ទី​ដី​វាល​រលីង, ទី​វាល​ដែល​លញ់​ឬ​បូក​រលីង: លាន​ចេតិយ, លាន​បោក​ស្រូវ ។ ព្រះ​លាន​ឬ មុខ​ព្រះ​លាន ធ្លា​ធំ​នៅ​មុខ​ព្រះ​រាជ​វាំង ។